www.wollemia.ch
Kalmia polifolia / Poleiblättrige Lorbeerrose ^^^^


>>>

Kalmia
polifolia
 

2012

 mit den Sorten

   Kalmia  polifolia    (die Art)
   Kalmia  polifolia  'Newfoundland'  


Kalmia polifolia (die Art) ^^^^


1994
v
heute

Feld H
Nr. 653


2012

 
       2012

 


Kalmia polifolia 'Newfoundland' >>> weitere Fotos ^^^^


1990
v
2022

Feld A
Nr. 655


2012

 
       2012/14

 

^^^^ weiter >>> Kalmiopsis
......